Obchodní podmínky

Úvod

Kamila Doubková, Pod Kaštany 267, Český Krumlov, IČ 05840121, pořádá vzdělávací kurzy a semináře, workshopy a další vzdělávací služby v oblasti vzdělávání.
Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem kurzů, seminářů nebo workshopů (dále jen Účastník) a jsou pro obě strany závazné.

I. Přihlašování do kurzů

1) Smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem kurzu, semináře nebo workshopu vzniká odesláním závazné přihlášky na kurz, seminář nebo workshop účastníkem.
Odeslání závazné přihlášky je možno těmito způsoby:
• Vyplněním objednávkového formuláře z webových stránek rezervace.kamiladoubkova.cz
• Při rezervaci je účastník kurzu, semináře nebo workshopu povinen uvést jméno a příjmení, adresu bydliště (doručovací adresu), telefon, e-mail a označení zvoleného kurzu, semináře nebo workshopu podle nabídky poskytovatele.

2) Zápis účastníka do kurzu, na seminář nebo workshop je možný pouze v případě volných míst v kurzu, na semináři nebo workshopu. Opce na předběžnou rezervaci je 5 dní, do té doby musí být připsána rezervační záloha na účet poskytovatele.
Po uplynutí doby pěti dnů je poskytovatel oprávněn postoupit místo jinému účastníkovi. Příjem platby je potvrzován emailem.

3) Účastník odesláním objednávky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, uvedených v přihlášce, které předal poskytovateli za účelem uzavření smluvního vztahu.
Tento souhlas uděluje poskytovateli na dobu neurčitou až do doby odvolání nebo odhlášení.

II. Splatnost kurzovného

1) Kurzovné je splatné do 5 dnů od zaslání závazné písemné přihlášky
2) Při odeslání závazné přihlášky 7 dní před začátkem kurzu nebo workshopu je nutné platbu uhradit do tří dnů od odeslání přihlášky. Platba za kurz, seminář nebo workshop musí být uhrazena nejpozději 1 den před konáním kurzu nebo workshopu.

III. Způsob platby

1) Platbu za kurz nebo workshop je možné uhradit:

a) Platební kartou přes platební bránu Comgate

b) Bezhototovostním platebním převodem přes platební bránu Comgate

c) Kryptoměnami přes platební bránu Coinbase Commerce

IV. Storno podmínky

1) Závazná rezervační záloha je nevratná.

a) V době od 60 do 30 dnů před zahájením kurzu je storno poplatek ve výši 30% ceny kurzu

b) V době od 29 do 14 dnů před zahájením kurzu je storno poplatek ve výši 50% ceny kurzu

c) V době od 13 do 8 dnů před zahájením kurzu je storno poplatek ve výši 75% ceny kurzu

d) V době od 7 do 0 dnů před zahájením kurzu je storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu

2) Ve výjimečnch případech (vážné osobní či zdravotní důvody) může být zájemci nabídnuto absolvování náhradního kurzu nebo jeho části v pozdějším termínu.
3) Pokud se účastník nemůže z jakéhokoli důvodu kurzu účastnit, může svou rezervaci postoupit jinému účastníkovi, kterého si zajistí sám. Konkrétní případy budou posuzovány individuálně se snahou o dohodu.

Konkrétní případy budou posuzovány individuálně se snahou o dohodu.

V. Konání kurzů, seminářů a workshopů a účast v kurzu, na semináři nebo workshopu

1) Do kurzu, na seminář nebo workshop nebudou zařazeni uchazeči, kteří neuhradí v požadovaném termínu, resp. nejpozději 1 den před konáním kurzu, semináře nebo workshopu příslušné kurzovné, přestože byli zapsáni do kurzu podáním závazné přihlášky.

2) Změna termínu kurzu, zrušení kurzu, náhrada kurzu

a) Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu v kurzech, na seminářích nebo workshopech v situacích, které to neodkladně vyžadují,/ organizační změny, onemocnění lektora, poruchy v technickém zázemí/.
Všechny případné změny budou účastníkům kurzu, semináře nebo workshopu oznámeny emailem, telefonicky nebo SMS zprávou.

b) Poskytovatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
• Jestliže přihlášený účastník neuhradil ve stanovené lhůtě účastnický poplatek, může být nahrazen jiným účastníkem
• Jestliže byla kapacita kurzu naplněna ještě před připsáním platby účastníka na účet poskytovatele a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící účastníci. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet poskytovatele.

c) Při účasti na kurzu, semináři nebo workshopu jsou účastníci povinni nenarušovat jejich průběh. Poskytovatel nebo lektor kurzu, semináře nebo workshopu je oprávněn účastníka v případě nevhodného chování (narušování průběhu kurzu, semináře nebo workshopu, neslušné chování vůči lektorovi nebo účastníkům kurzu, semináře, nebo workshopu, účast pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek atp.) vyloučit z účasti na kurzu, semináři, workshopu. V případě vyloučení účastníka z kurzu, semináře nebo workshopu nemá účastník nárok na vrácení již zaplaceného kurzu, semináře nebo workshopu.

VI. Práva spotřebitele

1) Informace pro spotřebitele, na jejichž poskytnutí má spotřebitel právo podle příslušných právních předpisů, poskytovatel spotřebitelům trvale zpřístupňuje jejich uvedením na svých internetových stránkách rezervace.kamiladoubkova.cz nebo jejich uvedením v těchto obchodních podmínkách. Na žádost spotřebitele na jím uvedenou emailovou adresu zašle poskytovatel tyto obchodní podmínky spotřebiteli e-mailem. V okamžiku, kdy účastník kurzu, semináře nebo workshopu zašle poskytovateli závaznou přihlášku přes formulář uvedený na internetových stránkách rezervace.kamiladoubkova.cz, kterým potvrdil souhlas s těmito obchodními podmínkami, platí, že účastník akceptoval obchodní podmínky, které jsou součástí objednávkového formuláře. Okamžikem udělení souhlasu s obchodními podmínkami se považuje za to, že tyto obchodní podmínky účastník akceptuje.

VII. Závěr

1) Veškerá Vaše přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou vyjít Vám vstříc a v odůvodněných případech sjednávat nápravu.
Vítáme všechny Vaše návrhy a podněty vedoucí ke zkvalitnění naší práce.
Děkujeme Vám za důvěru a věříme, že s našimi službami budete plně spokojeni.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 31. 8. 2022